თავდაცვა და მეცნიერება არის სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც ქვეყნდება სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ, ინგლისურ ენაზე. ის მოწოდებულია გამოაქვეყნოს რეცენზირებული სტატიები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს როგორც თავდაცვის სფეროში, ისე მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში, როგორიცაა: სოციალური, ჰუმანიტარული, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მიმართულებები და ა.შ.

ჟურნალის მიზნები, მისია  და კონცეფცია:

ჟურნალის მიზანია ხელი შეუწყოს ზედმიწევნით, ზუსტ სამეცნიერო კვლევას და მის გავრცელებას სხვადასხვა მიდგომებისა და მეთოდების დაცვით; ამასთან, სამეცნიერო საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია  თანამედროვე სამეცნიერო კვლევების შესახებ შემდეგ დარგებში -  ისტორიის, პოლიტიკის, დიპლომატიის, რეგიონმცოდნეობის,  ეთნოლოგიის, ეთნოგრაფიის, კულტურული ანთროპოლოგიის, წყაროთმცოდნეობის, ისტორიოგრაფიის, ქრონოლოგიის, ფილოსოფიის, ისტორიული გეოგრაფიის, რელიგიის ისტორიის, კულტურის,  და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში.

ჟურნალის შექმნის მიზანია სხვადასხვა ქვეყნის მკვლევრებს შევთავაზოთ კონკურენტუნარიანი ნაშრომები; შევქმნათ საერთაშორისო შედარებითი დისკუსიის პლატფორმა სხვადასხვა სამეცნიერო წრისათვის; წარმოვაჩინოთ მაღალი ხარისხის სამხედრო თუ საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტიკის და პოლიტოლოგიის სამეცნიერო ნაშრომები და მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ისინი მსოფლიო სამეცნიერო წრეებისათვის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის; დავეხმაროთ აღნიშნული მიმართულებებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.

რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალის  „თავდაცვა და მეცნიერება”  მისიაა სამხედრო მეცნიერების განვითარება და სამოქალაქო საზოგადოებაში მისი ცნობადობის და ზოგადად, ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

ჟურნალს ჰყავს საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია.

ჟურნალის ამოცანებია: მაღალ რეიტინგულ საერთაშორიო სამეცნიერო გამოცემებს შორის ღირსეული ადგილის დამკვიდრება, საერთაშორისო სამეცნიერო წრეების მიერ აღიარებულ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ბაზებში განთავსება, მკითხველთა და ავტორთა საერთაშორისო აუდიტორიის გაფართოება და ჟურნალის პოპულარიზაცია.

პერიოდულობა: კრებული „თავდაცვა და მეცნიერება” გამოიცემა წელიწადში ერთხელ, ინგლისურ  ენაზე.